سكريبت فتح حظر الوتس أب والتلجرام والفيس بوك جديد 2017

0
سكريبت فتح حظر الوتس أب والتلجرام والفيس بوك جديد


/interface pptp-client
add add-default-route=no allow=pap,chap,mschap1,mschap2 connect-to=\
ca1.vpnbook.com dial-on-demand=no disabled=no keepalive-timeout=60 \
max-mru=1450 max-mtu=1450 mrru=1600 name=pptp-out1 password=5f39ntx \
profile=default-encryption user=vpnbook
/ip route
add distance=1 gateway=pptp-out1 routing-mark=VPN
/ip route rule
add comment=Telegram dst-address=149.154.160.0/22 table=VPN
add comment=Telegram dst-address=149.154.164.0/22 table=VPN
add comment=Telegram dst-address=149.154.168.0/22 table=VPN
add comment=Telegram dst-address=149.154.172.0/22 table=VPN
add comment=Telegram dst-address=149.154.172.0/22 table=VPN
add comment=Telegram dst-address=91.108.4.0/22 table=VPN
add comment=Telegram dst-address=91.108.56.0/22 table=VPN
/ip route rule
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.64.51/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.65.49/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.66.49/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.67.51/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.68.52/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.69.240/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.70.49/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.71.49/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.72.52/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.73.49/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.74.49/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.75.52/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.76.81/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.77.49/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.78.53/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.80.53/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.81.53/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.82.51/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.83.51/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.84.51/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.85.51/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.86.51/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.87.51/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.88.49/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.90.51/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.91.51/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.92.52/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.93.51/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.94.52/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=31.13.95.63/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=50.22.198.204/30 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=50.22.210.32/30 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=50.22.210.128/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=50.22.225.64/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=50.22.235.248/30 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=50.22.240.160/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=50.23.90.128/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=50.97.57.128/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=75.126.39.32/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=108.168.171.224/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=108.168.174.0/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=108.168.176.192/26 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=108.168.177.0/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=108.168.180.96/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=108.168.254.65/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=108.168.255.224/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=108.168.255.227/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=157.240.0.53/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=157.240.2.53/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=157.240.3.53/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=157.240.7.54/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=158.85.0.96/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=158.85.5.192/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=158.85.46.128/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=158.85.48.224/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=158.85.58.0/25 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=158.85.61.192/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=158.85.224.160/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=158.85.233.32/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=158.85.249.128/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=158.85.254.64/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.44.36.0/25 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.44.57.64/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.44.58.64/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.44.80.0/26 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.44.82.96/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.44.82.128/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.44.82.192/26 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.44.83.0/26 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.44.83.96/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.44.83.128/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.44.83.192/26 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.44.84.0/24 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.44.85.64/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.45.71.32/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.45.71.96/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.45.87.128/26 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.45.169.192/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.45.182.96/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.45.210.64/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.45.214.224/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.45.219.224/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.45.237.192/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.45.238.32/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.45.248.96/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.45.248.160/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.46.52.224/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.47.5.192/26 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.53.29.128/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.53.48.32/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.53.71.224/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.53.250.128/26 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.53.252.64/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.53.255.64/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.54.2.160/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.54.44.224/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.54.51.32/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.54.55.192/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.54.193.160/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.54.210.0/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.54.222.128/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.55.67.224/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.55.69.128/26 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.55.74.32/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.55.75.96/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.55.126.64/26 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.55.210.96/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=169.55.235.160/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=173.192.162.32/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=173.192.219.128/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=173.192.222.160/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=173.192.231.32/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=173.192.234.96/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=173.193.198.96/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=173.193.205.0/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=173.193.230.96/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=173.193.230.128/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=173.193.230.192/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=173.193.239.0/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=174.36.208.128/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=174.36.210.32/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=174.36.251.192/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=174.37.199.192/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=174.37.217.64/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=174.37.231.64/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=174.37.243.64/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=174.37.251.0/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=179.60.192.51/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=179.60.193.51/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=179.60.195.51/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=184.173.136.64/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=184.173.147.32/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=184.161.64/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=184.173.161.160/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=184.173.116/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=184.173.179.32/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=185.60.216.53/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=185.60.218.53/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=192.155.212.192/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=198.11.193.182/31 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=198.11.251.32/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=198.23.80.0/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=208.43.115.192/27 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=208.43.117.79/32 table=VPN
add comment=Whatsapp dst-address=208.43.122.128/27 table=VPN
/ip route rule
add comment=instagram dst-address=174.129.42.39 table=VPN
add comment=instagram dst-address=50.17.202.188 table=VPN
add comment=instagram dst-address=107.21.233.74 table=VPN
add comment=instagram dst-address=107.20.138.237 table=VPN
add comment=instagram dst-address=184.72.252.32 table=VPN
add comment=instagram dst-address=184.73.180.230 table=VPN
add comment=instagram dst-address=50.17.225.217 table=VPN
add comment=instagram dst-address=50.17.221.35 table=VPN
/ip route rule
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.24.0/21   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.64.0/18   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.64.0/19   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.64.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.65.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.66.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.68.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.69.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.70.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.71.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.73.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.74.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.75.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.76.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.77.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.78.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.79.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.82.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.83.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.84.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.85.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.86.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.87.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.90.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.91.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.93.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.95.0/24   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=31.13.96.0/19   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=66.220.144.0/20   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=66.220.144.0/21   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=66.220.152.0/21   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=69.63.176.0/20   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=69.63.176.0/21   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=69.63.184.0/21   
add table=VPN comment=fasebook dst-address=69.171.224.0/19   
add table=VPN comm

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © Microtik

تصميم NetWorkHetemNET